Toimitilojen valvonta

VALKEAKOSKEN ENERGIA OY:N TIETOSUOJASELOSTE – TOIMITILOJEN VALVONTA

Laatimispäivämäärä: 8.5.2018

1. Rekisterin ylläpitäjä

Valkeakosken Energia Oy

Y-tunnus: 1032198-3

Käyntiosoite: Teollisuustie 12, 37600 VALKEAKOSKI

Postiosoite: PL 89, 37601 VALKEAKOSKI

Puhelin: 03 5691 101

Sähköposti: valkeakosken.energia@valkeakoski.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Matti Sivula

Käyttöpäällikkö

matti.sivula@valkeakoski.fi

Puh. 040 335 5527

3. Rekisterin nimi

Valkeakosken Energia Oy:n toimitilojen valvonta

4. Henkilötietojen käsittelyn perusteet ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on valvoa Teollisuustie 12 toimitalon 3. krs, Radanvarsitie 6 voimalaitosalueen ja Meijerikuja 6 varastoalueen turvallisuutta.

Käsittelyn perusteena on työelämän tietosuojalaissa säädetty oikeus käyttää kameravalvontaa, sekä Valkeakosken Energia Oy:n oikeutettu etu valvoa omaisuuttaan ja työntekijöiden turvallisuutta.

5. Rekisterin tietosisältö

Kameroiden avulla valvotaan kiinteistöjen julkisivua, lastauslaitureita, varastoalueista ja yleisötiloja. Valvonnasta on kerrottu asianmukaisilla kylteillä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Kamerat kohdassa 4 mainituissa kiinteistöissä.

7. Tietojen säännönmukaiset siirrot ja luovutukset

Kameroiden tallentamia tietoja ei luovuteta säännöllisesti minnekään. Nimetty, Valkeakosken Energia Oy:tä edustava tai sen toimivaltuudella toimiva henkilö voi tarvittaessa katsoa tallenteita paikalla. Erityisestä pyynnöstä kameroiden tallentamia tietoja luovutetaan poliisille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Henkilötietojen säilytys

Valvontakamerat ovat digitaalisia, käytössä 24 tuntia/vrk, ja tallennus tapahtuu kovalevylle, jossa tietoa säilytetään noin kolmen kuukauden ajan. Koska kamerat eivät tallenna kuvaa, jossa ei ole liikettä, tallennetun ajan pituus voi vaihdella.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Valvontakameroiden ohjauskeskukset ja kovalevyt sijaitsevat kiinteistövalvomoissa, joihin pääsy on rajoitettu vain tietyille, Valkeakosken Energia Oy:tä edustaville tai sen toimivaltuudella toimiville henkilöille, joita sitoo salassapitovelvollisuus.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut häntä itseään koskevat henkilötiedot ja saada jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista.

Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia henkilötietojensa korjaamista tai poistamista, jos tiedot ovat virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai vanhentuneita.

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa käsittelytoimia, joita Valkeakosken Energia Oy kohdistaa rekisteröidyn henkilötietoihin siltä osin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia Valkeakosken Energia Oy:tä rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa Valkeakosken Energia Oy:n vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos Valkeakosken Energia Oy ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Mikä tahansa oikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein.

Edellä mainittuihin rekisteröidyn oikeuksiin liittyvät pyynnöt ovat lähtökohtaisesti maksuttomia ja ne tulee lähettää rekisterinpitäjälle selosteen kohdassa 1. osoitettuja yhteystietoja käyttäen.

12. Muutokset rekisteriselosteeseen

Valkeakosken Energia Oy voi tehdä muutoksia tähän rekisteriselosteeseen, mikäli henkilötietojen käsittelyn tavat tai tarkoitukset muuttuvat. Olennaisista muutoksista voidaan tapauskohtaisesti tiedottaa esimerkiksi Valkeakosken Energia Oy:n verkkosivuilla tai ne voidaan kommunikoida suoraan rekisteröidyille, mikäli soveltuva lainsäädäntö tätä vaatii. Rekisteriselosteen sisältö kannattaa kuitenkin tarkistaa säännöllisesti.