Valkeakosken Energia Oy:n Liittymismaksut ja soveltamisohjeet 1.1.2021 alkaen

Hinnat on ilmoitettu kuluttajahintoina sisältäen arvonlisäveron 24%. Yritysten hinnat ovat arvonlisäverottomia.

Pääsulake A Vyöhyke 1
75 € / A
Vyöhyke 2
90 € / A
Vyöhyke 3
125 € / A
3 X 25 187522503125
3 X 35262531504375
3 X 50375045006250
3 X 63472556707875
3 X 1007500
3 X 1259375
3 X 16012000
3 X 20015000
3 X 25018750
Yli 25075€/A

1. Yleistä
Sähkönjakeluverkkoon liittämisessä noudatetaan Energiateollisuus ry:n suosittelemia liittymisehtoja LE 19, pois lukien kohta 11.3 ja 11.3.1 liittymismaksun palautus. Verolliset liittymismaksut eivät ole palautuskelpoisia.

2. Liittymissopimus
Valkeakosken Energia Oy:n ja liittyjän kesken laaditaan kirjallinen liittymissopimus. Liittymän kokoa muutettaessa tehdään aina uusi liittymissopimus.

3. Liittymisjohto
Valkeakosken Energia Oy määrittää liittymisjohdon tekniset vaatimukset ja liittymiskohdan, josta eteenpäin liittyjä rakennuttaa liittymisjohdon kaivutöineen. Kaapeliverkossa liittymisjohdolla tarkoitetaan verkonhaltijan ja liittymän omistajan sähköasennusten välistä kohtaa tonttirajalta (tapauskohtaisesti myös jakokaapista tai muuntajalta) pääsulakkeille ja ilmajohtoverkossa kaapeliosuutta pylväässä olevista liittimistä pääsulakkeille. Tontin osalta liittymisjohdon omistaa liittyjä. Liittymisjohdon huolto – ja kunnossapitovastuu on liittymän omistajalla. Liittymismaksu ei sisällä liittymisjohtoa. Liittymisjohdon asennuksen ja muut kiinteistön alueella tarvittavat työt liittyjä voi teettää sähköurakoitsijalla tai Valkeakosken Energia Oy:llä erillisen tarjouksen mukaan. Liittymisjohdon rakenne, suojaus, mitoitus ja asennus tulee tehdä Valkeakosken Energia Oy:n ohjeiden mukaan.

4. Liittymismaksu
Liittymismaksu määräytyy uuden liittymissopimuksen allekirjoitushetkellä voimassaolevan hinnaston mukaan.

Keskijänniteliittymä 20 kV Sähkön toimitus tapahtuu 20 kV:n jännitteellä. Liittymiskohta on pääsääntöisesti asiakkaan muuntamon 20 kV:n erottimen liittimissä.

20 kV jännitteellä toteutettavissa liittymissä liittymismaksu määräytyy seuraavan kaavan mukaan: L20kV = a + b20kV * P

L20kV = liittymismaksu (ALV 24 %)
a sisältää välittömät liittämiskustannukset ja liittyjää varten mahdollisesti rakennettavan johdon rakentamiskustannukset sekä mahdolliset muut liittymisestä välittömästi johtuvat kustannukset.
b20kV on kapasiteettivarauskustannus, joka kattaa olemassa olevan keskijänniteverkon vahvistamisen.
b20kV = 33,73 euroa / kVA (kapasiteettivarausmaksu)
P on liittymän muuntajien yhteenlaskettu nimellisteho [kVA].
Liittymän suurentaminen laskutetaan muuntajaportaiden mukaan.

Vyöhyke 1

Vyöhykkeeseen kuuluvat kaikki asemakaava-alueella sijaitsevat liittyjät etäisyydestä riippumatta. Vyöhykkeen hintoja sovelletaan, kun liittämiskohta on enintään 200m etäisyydellä olemassa olevasta muuntamosta ja alueilla, joilla on voimassa oleva vahvistettu asemakaava pois- lukien alueet, missä on yleiskaava, ranta-asemakaava tai rantakaava.

Vyöhyke 2

Vyöhykkeen liittymien hinnat ovat voimassa muualla kuin asemakaava-alueilla tai aluehinnoittelualueella, kun liittämiskohta on 200- 400 metrin etäisyydellä olemassa olevasta jakelumuuntamosta.

Vyöhyke 3

Vyöhykkeen liittymien hinnat ovat voimassa muualla kuin asemakaava-alueilla tai aluehinnoittelualueella, kun liittämiskohta on 400 – 600 metrin etäisyydellä olemassa olevasta jakelumuuntamosta.

Vyöhykkeiden 1, 2 ja 3 ulkopuolelle jäävät liittymät hinnoitellaan tapauskohtaisesti tai aluehinnoitteluna.

Mikäli 1.1.2006 jälkeen tehty liittymä irtisanotaan, liittymismaksua ei palauteta liittyjälle. Mikäli ennen 1.1.2006 tehty liittymä irtisanotaan, niin liittymismaksu palautetaan liittyjälle vähennettynä yleisten liittymisehtojen LE 19 kohtien 11.3 ja 11.3.1 mukaisilla vähennyksillä. Palautuskelpoisuus koskee vain liittymissopimuksessa määriteltyä arvonlisäverotonta liittymismaksua.
Liittymää pienennettäessä ei maksettua liittymismaksua palauteta.

Pienjänniteliittymää suurennettaessa peritään liittyjältä lisäliittymismaksuna hinnaston mukainen sulakekokojen mukaisten maksuluokkien välinen erotus. Liittymismaksuun ei sisälly liittymispisteen ja pääsulakkeiden välisen liittymiskaapelin mahdollinen uusinta.

Mikäli liittymä halutaan pitää voimassa, vaikka liittymässä ei ole voimassa olevaa mittausta, liittymästä peritään perussähkön mukaiset perusmaksut liittymäkoon mukaan.

Yksivaiheisen liittymän muutoksesta kolmivaiheiseksi (3 X 25 A) liittymäksi veloitetaan vyöhykkeiden 1, 2 ja 3 alueella 1/3 liittymismaksuna ko. vyöhykkeen hinnaston mukaisesta liittymismaksusta. Hinnat sisältävät alv 24 %.

Enintään 2 MVA:n tuotantolaitokselta peritään ne rakentamiskustannukset, jotka muodostuvat yksinomaan tuotantolaitosta palvelevan verkonosan ja laitteiston rakentamisesta.

Yli 2 MVA:n tuotantolaitoksissa noudatetaan samoja hinnoitteluperiaatteita kuin keskijännite- liittymissä (20 kv).