Fi-Nergy Voiman ja 365 Hankinnan asiakas – Energiavirasto kehottaa vaihtamaan sähkönmyyjää

Energiavirasto ja Valkeakosken Energia Oy kehoittavat sähkönmyyntiyhtiö Fi-Nergy Voiman ja 365 Hankinnan asiakkaita valitsemaan pikaisesti itselleen uuden sähkönmyyjän. Kantaverkkoyhtiö Fingrid on purkanut edellä mainittujen yhtiöiden tasepalvelusopimuksen ja sähkömarkkinoilla toimimisen edellytys on voimassa oleva tasepalvelusopimus. Uuden sähkönmyyjän valinta on hyvä tehdä nopealla aikataululla, jotta sähköntoimitusta ei katkaista. Sopimus on solmittava seuraavan kolmen viikon sisällä, jotta sähkötoimitus jatkuu tämänkin jälkeen normaalisti.

Energiaviraston tarkat ohjeet Fi-Nergy Voiman ja 365 hankinnan asiakkaille voit lukea osoitteessa https://energiavirasto.fi/-/ohjeita-fi-nergy-voiman-ja-365-hankinnan-asiakkaille

 

Haemme nyt asiakaspalvelutiimiimme vahvistusta kesäksi

MYYNTIHENKINEN ASIAKASPALVELIJA

Asiakaspalvelutiimimme palvelee nykyasiakkaita kaikissa kysymyksissä, jotka liittyvät energiapalveluidemme hankkimiseen, käyttöön tai asiakassuhteeseen. Toimimme tarjoamalla asiakkaillemme nopeaa ja laadukasta palvelua. Suurimmaksi osaksi palvelu tapahtuu sähköisiä kanavia käyttäen. Tiimissämme olet mukana kirjoittamassa tarinaamme aidosti palvelevana paikallisena energiayhtiönä.

Haluamme tarjota Sinulle:

 • Työnantajan, jolla on hyvät perusarvot. Tämä näkyy Sinulle esimerkiksi työarjen tasapainona.
 • Tiimin, joka perehdyttää ja auttaa aidosti tukien.
 • Terveelliset, turvalliset ja modernit työtilat, joissa työskennellä.
 • Esimiehen, joka arvostaa Sinua juuri sellaisena kuin olet. Tiimi muodostuu viidestä asiakaspalvelun asiantuntijasta, jolloin jokainen tiimin jäsen tuo oman uniikin panoksensa yhdessä onnistumiseen.
 • Hyvät henkilöstöetuudet.
 • Säännöllisen ja samalla joustavan työajan. Asiakaspalvelumme on auki klo 8–16.
 • Määräaikaisen työsuhteen tämän vuoden elokuun loppuun saakka.

Odotamme sinulta

 • Reipasta, myyntihenkistä ja ratkaisukeskeistä asiakaspalvelutyyliä
 • Aikaisempaa kokemusta puhelimessa tapahtuvasta asiakaspalvelutyöstä
 • Kykyä omaksua nopeasti uusia ohjelmistoja
 • Kykyä sekä itsenäiseen työotteeseen, että tiimityöskentelyyn hyvässä tasapainossa
 • Energia-alan tuntemus tai kokemus alalta katsotaan eduksi

Hae paikkaa pian, koska tehtävä täytetään heti sopivan henkilön löydyttyä!

Täytä hakemus tästä

Lisätietoja tehtävästä antaa talousjohtaja Maaria Isoviita, 040 335 5507

Lue lisää meistä www.valkeakoskenenergia.fi.

Kilpailijamme tekevät harhaanjohtavaa markkinointia

Valkeakoskella on viime aikoina tehty harhaanjohtavaa mainontaa, jonka mukaan Valkeakosken Energia on myyty. 

Näin ei suinkaan ole, vaan sähkönmyynti jatkuu toistaiseksi ennallaan ja vuodenvaihteen jälkeen Lännen Omavoiman nimissä, jossa Valkeakosken Energia on jatkossa osaomistajana. 

Ostamalla sähkösi Valkeakosken Energialta tuet samalla paikallista omistajaa eli Valkeakosken kaupunkia. Valkeakosken Energian omistaa 100-prosenttisesti Valkeakosken kaupunki.

 

Helikopterilennoistamme mahdollisesti meluhaittaa

Olemme joutuneet uudelleen aikatauluttamaan kuvauslentojemme aikatauluja. Tämän hetken aikataulujen perusteella lennot tullaan suorittamaan 28.4-30.4.2021 välisenä aikana. Pahoittelemme muutosta aikatauluissamme.

Varmistamme kaukolämmön toimitusvarmuutta kuvaamalla kaukolämpöverkkoamme lämpökameran ja helikopterin avulla 27.4-28.4.2021. Lämpökamerakuvien ja tietokoneanalyysien avulla tutkitaan maanpinnan lämpötilaeroja mahdollisten lämpövuoto- ja eristevauriokohtien paikantamiseksi. Helikopterilennot tehdään auringonlaskun jälkeen, jolloin maanpinta on tasalämpöinen ja liikennettä kaduilla on vähän. Pahoittelemme helikopterilentojen mahdollisesti aiheuttamaa ajoittaista meluhaittaa.

Lisätietoja asiasta antaa tarvittaessa:

Valkeakosken Energia Oy

Harri Luukkonen

puhelin 040 335 5537

Ympäristömme hyväksi

YMPÄRISTÖRAPORTTIMME  2020

Ympäristöpolitiikka

Valkeakosken Energia haluaa kantaa vastuunsa ympäristön suojelemisesta ja siksi ympäristöjärjestelmämme on sertifioitu standardin ISO 14001 mukaisesti.

Ympäristöpolitiikan mukaisesti toimintamme perustuu ratkaisuihin, jotka säästävät ympäristöä ja rasittavat sitä mahdollisimman vähän. Valitsemme taloudellisesti toteuttamiskelpoisia ratkaisuja minimoiden toiminnasta ympäristölle aiheutuvia haittoja. Toiminnasta aiheutuvat ympäristövaikutukset on katselmoitu ja dokumentoitu laatujärjestelmämme mukaisesti. Katselmointia täydennetään jokaisen muutoksen yhteydessä sekä mahdollisten ympäristövahinkojen jälkeen. Hankinnoissa ja jätteiden käsittelyssä otamme huomioon ympäristövaikutukset. Alihankkijoina käytämme ympäristövastuunsa hoitavia yrityksiä. Ympäristöasioiden tiedottamisessa noudatamme avoimuutta ja aktiivisuutta.

Valkeakosken Energia Oy ja sen henkilöstö sitoutuvat toiminnan ja ympäristöjärjestelmän jatkuvaan parantamiseen ja lakisääteisten vaatimusten noudattamiseen.

Ympäristötavoitteiden toteuma ja -toimenpiteet 2020

Omassa toiminnassamme huomioimme ympäristönäkökohdat mm. kierrättämällä kierrätyskelpoista materiaalia, vähentämällä toimistossa paperin käyttöä ja vähentämällä työmaiden jätteitä. Vuonna 2020 valmistuneen uuden toimistomme suunnittelussa varmistimme ympäristönäkökohdat mm. huomioimalla energiatehokkuus laitteissa, vaihtamalla valaistus led-lamppuihin, ottamalla käyttöön pestävät astiat ja parantamalla lajittelumahdollisuuksia.

Vuonna 2020 seurasimme edellisien vuosien tapaan päästöjen lisäksi jätekertymiä. Jätekertymät kasvoivat vuoteen 2019 verrattuna 33%. Syntyneen kokonaisjätteen määrä oli 207 500 kg, josta kierrätettävän asfalttijätteen osuus oli peräti 124 000 kg. Syynä kokonaisjätemäärän kasvuun olivat lähinnä kierrätettävien asfalttijätteiden ja kyllästettyjen pylväiden määrän kasvu. Kokonaisjätemäärän syntymisen kasvuun tai vähentymiseen vaikuttaa oleellisesti sähkö- ja kaukolämpöverkon rakennusmäärät sekä pylväiden purkumäärät. Vuonna 2020 jätteen määrää lisäsi toimiston muutto ja sen mukanaan tuoma paperin ja erilaiset romujätteen hävittäminen. Kaikki syntyvä jäte pyritään kierrättämään mahdollisimman tehokkaasti ja kierrättämätöntä sekajätettä syntyi vain 560 kg.

Vuonna 2020 kaukolämmöstä 90 % ostettiin Tervasaaren tehtaalta, ja 10 % oli omaa tuotantoa. Tuotannon polttoaineet jakaantuivat niin, että metsäpolttoaineet 34,11 %, puru 5,4 %, kuori 8,7 %, kutterinlastu 0,58 %, puhdas kierrätyspuu 10,44 %, maakaasu 14,88 % turve 19,62 %, muut puunjalostuksen sivutuotteet 1,26 %, kierrätyspolttoaine REF 1,64 % puupelletti 3,37 %. Ulvajanniemen, Päivölän ja Sassin koulun erillisverkoissa lämpö tuotettiin puupelletillä. 2020 myydyn kaukolämmön ominaispäästö oli 104,61 kgCO2/MWh. Ominaispäästöt laskivat noin 11 prosenttia edellisestä vuodesta. Ympäristön kuormitusta lisääviä merkittäviä häiriöitä ei tapahtunut ostolämmön, eikä omassa tuotannossa.

Arvioitaessa ympäristövaikutuksia koko paikkakunnan tasolla on todettava, että kaukolämmitys pitää ympäristön puhtaana ja lisää asumisviihtyvyyttä. Kaukolämmitys on myös mittaavaa energian ja ympäristön säästöä. Valkeakosken Energiassa ympäristöasiat ovat tärkeitä, mistä osoituksena on ympäristöjärjestelmän sertifiointi ensimmäisten energiayhtiöiden joukossa ja uudelleen sertifiointi vuonna 2018.

Sähköntuotannossa pyrimme lisäämään erityisesti tuulivoimatuotannon määrää. Olemme mukana omistamassa ja rakentamassa tuulivoimaa Puhuri Oy:n kautta. Puhurin ensimmäiset seitsemän tuulimyllyä tuottivat sähköä jo loppuvuodesta 2013. Vuoden 2020 lopussa Puhuri Oy:llä oli tuotannossa kymmenen tuulimyllyä. Valkeakosken Energia Oy:n osuus vuoden 2020 ennätystuotannosta oli 14,0 GWh, joka vastaa lähes 9 prosenttia myymästämme sähköstä. Puhuri Oy jatkoi uusien tuulivoimapuistojen kehittämistä tehden päätöksen Parhalahden ja Hankilan tuulivoimapuistojen rakentamisesta. Valkeakosken Energia on mukana molemmissa uusissa tuulivoimapuistoissa, joiden on määrä valmistua vuonna 2022. Näiden puistojen lisäksi vuonna 2021 on tulossa investointivaiheeseen Keson ja Kaukasen tuulivoimapuistot.

Vuonna 2020 myimme vihreää sähköä 23,5 GWh, josta tulisähkön osuus oli 9 GWh. Jatkossa panostamme erilaisten hiilidioksidivapaiden sähkötuotteiden myyntiin ja markkinointi ja tavoitteena on kasvattaa 5% vuodessa myytävän vihreän sähkön määrää.

Ympäristötavoitteita seurataan johdon katselmuksissa sekä asiakastyytyväisyyskyselyissä puolivuosittain.

Tulevat panostukset

 • Lämmöntuotannossa itse aiheutetut päästöt ovat jo nykyisellään erittäin pienet ja oleellista on UPM:n tuottaman ja meidän myymämme lämmön päästöt. Uskomme, että päästöjen osalta kiristyvä energia- ja ympäristöpolitiikka ohjaa osaltaan lämmön- ja sähköntuotantoa yhä vähäpäästöisempään suuntaan.
 • Pyrimme markkinoimaan ja myymään 5 GWh:lla (3 %:n vuosittainen kasvu) enemmän hiilidioksidivapaata sähköä niin yritys- kuin kuluttaja-asiakkaillemme.
 • Olemme mukana kehittämässä lisää vähäpäästöistä tuulivoimaa osakkuusyhtiömme Puhurin kautta.
 • Olemme mukana Kanteleen Voiman hankkeessa muuttaa nykyinen tehoreservissä olevaa turvetta pääpolttoaineenaan käyttävä lauhdelaitos moderniksi ja ympäristöystävälliseksi bioetanolia ja biokaasua tuottavaksi laitokseksi.
 • Olemme myös Fennovoiman ydinvoimahankkeessa, joka valmistuessaan tulee merkittävästi vähentämään koko Suomen hiilidioksidipäästöjä.

Toimintavuonna 2020 ei sattunut yhtään ympäristövahinkoa.

 

Rekrytoimme sähköverkkosuunnittelijaa

Valkeakosken Energia Oy on paikallinen ja palveleva energiayhtiö, jonka omistaa Valkeakosken kaupunki. Palveluksessamme on 35 henkilöä ja liikevaihtomme on n. 24 M€. 

Oletko tottunut selviämään arjen haasteista ja omaatko tiimityöskentelyn taidon? Sinulla on kokemusta sähköverkon suunnittelusta ja mitoituksesta.  Haluat oppia lisää ja kehittyä. Valkeakosken Energia hakee juuri Sinua sähköverkkosuunnittelijaksi.

Eduksi katsotaan Trimble Nis ja Headpower käyttökokemus, sekä Ely- ja maankäyttösopimusten laatiminen. Tämän lisäksi hallitset yleiset toimistokäytössä olevat ohjelmat ja järjestelmät.

Laita hakemus vetämään, odotamme kiinnostuneina, mitä pystyt meille tarjoamaan. Me tarjoamme sinulle toistaiseksi voimassa olevan, hyvän työpaikan mukavassa porukassa.

Tiedusteluihin vastaa verkkojohtaja Samuli Enqvist 040 335 5579 tai 3.5. alkaen suunnittelupäällikkö Matti Sivula 040 335 5527.

Hakemus tulee jättää 7.5.2021 klo 12:00 mennessä.

 

Täytä hakemus tästä