Korvaukset

Sähkömarkkinalain mukaan sähkönjakelussa ja muussa verkkopalvelussa sekä sähköntoimituksessa on virhe, jos sähkön laatu tai toimitustapa ei vastaa sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Virhe tapahtuu myös, jos sähkö ei laadultaan vastaa Suomessa noudatettavia standardeja, jos sähkönjakelu tai sähköntoimitus on yhtäjaksoisesti tai toistuvasti keskeytynyt, eikä keskeytystä voida pitää keskeytyksen syy ja olosuhteet huomioon ottaen vähäisenä.

Virhettä arvioidaan aina tapauskohtaisesti ottaen huomioon olosuhteet (esimerkiksi myrskyt) ja esimerkiksi se, ovatko sähköt keskeytyneet vakituisesta vai vapaa-ajan asunnosta. Pitkäkään keskeytys ei siis välttämättä ole virhe.

Vahingonkorvaus virheen vuoksi

Mikäli sähköntoimituksessa tapahtunut häiriö todetaan sähköverkkoyhtiön verkkopalvelun virheeksi, voi kuluttaja valita, hakeeko hän korvausta sähköverkkoyhtiöltä vai kotivakuutuksesta. Jos häiriön yhteydessä ei todeta virhettä, kuluttajan ainoa mahdollisuus saada korvausta on kotivakuutus. On hyvä huomata, että pitkäkään katko ei välttämättä ole virhe. Virhe arvioidaan tapauskohtaisesti, ja kuluttaja voi halutessaan viedä asian myös kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

Jos verkkopalvelussa on ollut virhe, sähkön käyttäjällä on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii virheen vuoksi. Vahingot jaetaan välittömiin ja välillisiin. Esimerkiksi rikkoutuneet laitteet sekä kuluttajan sulaneet pakasteet ovat välittömiä kustannuksia. Välillisiä vahinkoja ovat taas mahdollisesti aiheutuvat käyttöhyödyn tai asumismukavuuden menetykset. Yrityksen kannalta tyypillisimpiä välillisiä vahinkoja voivat olla sähkökatkosta johtuvat tulon menetykset tuotannon keskeytyessä.

Jakeluverkonhaltija tai vähittäismyyjä on velvollinen korvaamaan loppukäyttäjälle aiheutuneet välilliset vahingot vain, jos vahinko johtuu verkonhaltijan tai vähittäismyyjän huolimattomuudesta. Näin ollen esimerkiksi yrittäjän tulon menetyksiä ei korvata myrskyn aiheuttaman sähkökatkon tapauksessa. Mikäli sähkökatko voi aiheuttaa merkittäviä tulon menetyksiä, kannattaa varautua omalla varavoimalla tai vakuuttamalla.